ویژگی‏های روز غدیـــــــر

امام رضاعلیه السلام درروایتی می‏فرماید:«درروزگارامیرمؤمنان علی علیه السلام،یک‏سال روزجمعه با عید غدیرهم‏زمان گشت.آن حضرت بر فرازمنبر رفت وخدا راچنان ستود که همانند آن شنیده نشده بود؛ستایشی که کسی غیرازاو درک نمی‏کرد.سپس به یارانش فرمود:«ای مؤمنان!امروز خداوند متعال،دوعید گران‏ سنگ وبزرگ را به هم پیوسته است؛دوعیدی که پایداری واستواری هر کدام ازاینها به دیگری است تا پدیده زیبای خویش را پیش شما کامل کند.شما را به راه رشد آگاه سازد وبه روشنایی هدایت کند.راه میانه ‏اش را برای پیمودن شما هموارکند وبخشش گوارایش رابرایتان بگستراند.بی‏ تردید،امروزموقعیت عظیمی دارد.دراین روز،گشایش رخ داده،نردبان [تکامل] برافراشته شده ودلیل‏ها آشکار گشته است.امروز،روزظاهرشدن و پرده ‏برداری ازمقام پیراستگی [عصمت وامامت] است.روزکمال یافتن آیین و نمایان ساختن پیمان‏ها از دورویی‏ها وانکارهای آگاهانه است».
منبع:تبیان
 
/ 0 نظر / 59 بازدید