دانلود نرم افزارغدیــــــــر(1)

ویژگی های علمی:
1. پاسخ های تخصصی:مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات باحضورمحققان و کارشناسان توانمند و تشکیل گروه های علمی - تخصصی سعی می کند،پاسخی جامع ومتقن به سؤالات و شبهات پرسشگران ارائه کند.
2.اتقان پاسخ ها:پس ازارجاع سؤال به کارشناس،وی پاسخ مناسب را تهیه می کند.این پاسخ،پس ازنظارت مدیر گروه وتأیید او،برای بازبینی به ناظرگروه سپرده می شود.درنهایت،معاون پژوهش،قبل ازارسال پاسخ برای پرسشگر،آن را کنترل می کند.وجود سه مرحله نظارت،سبب می شود امکان هرگونه خطا یا اشتباه درپاسخ دهی به حداقل ممکن برسد.درخصوص پاسخ های نرم افزار،نظارت چهارم هم اعمال می شود تا پاسخ ها ازکیفیت برتری بهره مند شوند.
3. تفصیل پاسخ ها:پاسخ های ارائه شده،بامیانگین 3 صفحه،ازگستره ی مطلوبی برخوردار بوده،سعی محققان براین است که پاسخ هایشان،تمام جوانب سؤال را پوشش دهد؛به نحوی که ابهامی برای پرسشگر باقی نماند.
4. معرفی منابع:درپایان هر پاسخ،منابعی مرتبط باسؤال،برای استفاده ی پرسشگر معرفی شده است.
5. مستند بودن پاسخ ها: پاسخ تهیه شده،از منابع دست اول و معتبراست که تماماً به صورت مستند ارائه شده است.

niniweblog.com

/ 0 نظر / 16 بازدید