کد آهنگ پیشواز ایرانسل مخصوص عید غدیـــر خم !

1. از طریق ارسال پیام کوتاه

شما می توانید دستور مورد نظر خود را در یک پیام کوتاه به شماره 7575 ارسال کنید.در این حالت نتیجه درخواست شما بلافاصله در یک پیام کوتاه برای شما ارسال خواهد شد.

عملیات و دستورهای زیر از طریق پیام کوتاه قابل ارسال است:

عملیات

شکل دستور

مثال

تک آهنگی

چند آهنگی

خرید آهنگ

کدآهنگK

K100100

حذف آهنگ خریداری شده

کدآهنگHZ

HZ100100

*1 انصراف از خدمات آهنگ پیشواز

ENS

ENS

*2 غیرفعال سازی موقت

GHFA

GHFA

فعال سازی (در صورت غیرفعال بودن)

FA

FA

جستجو بر اساس کد آهنگ

کد مورد نظرJK

JK100123

مشاهده جدیدترین آهنگ ها

J

J

*3 مشاهده آلبوم

A

A

مشاهده 10 آهنگ برتر

DAH

DAH

جایگزینی رایگان آهنگ 

(در دوره مجاز پس از خرید)

 کدآهنگ موجودTV

 

کدآهنگ جایگزین 

TV100100 100123

×

راهنمایی

R

R

×

*4 تغییر حالت پخش

TH

TH

×

*5 تمدید آهنگ (خرید مجدد)

کدآهنگT

T100100

×

*6 تنظیم آهنگ برای تماس گیرنده خاص

کدآهنگTZ

شماره تماس گیرنده

TZ100100 989351234567

×

*7 حذف تمامی تنظیمات یک تماس گیرنده خاص

HB

شماره تماس گیرنده 

HB 989351234567

×

*8 حذف تنظیمات یک آهنگ برای یک تماس گیرنده خاص

HB

شماره تماس گیرنده

کد آهنگ

HB 989351234567 100100

×

حذف تمامی تنظیمات مربوط به یک آهنگ خاص

کدآهنگ HT

HT 100100

×

مشاهده آهنگهای پیشنهادی

PI

PI

×

مشاهده فهرست پخش پیش فرض

L

L

×

فقط خریداری، بدون تنظیم برای فهرست پخش پیش فرض

کد آهنگ FKH

FKH 100100

×

 *9 اضافه کردن آهنگ از آلبوم به فهرست پیش فرض

کد آهنگP

P100100

×

توضیحات:

 *1با ارسال این دستور سرویس آهنگ پیشواز شما غیر فعال شده و آهنگ های موجود در آلبوم شما حذف می شوند.

 *2ارسال این دستور مشترک می تواند سرویس را به طور موقت غیر فعال کند.

 *3منظور از آلبوم، مجموعه آهنگ های پیشواز خریداری شده شما است که دوره اعتبار آنها هنوز باقیست.

 *4حالت های پخش آهنگ پیشواز عبارتند از حالت پخش تک آهنگی و چند آهنگی.

 *5با این دستور شما می توانید یکی از آهنگ های موجود در آلبوم خود را مجددا خریداری کنید.

 *6با این دستور شما می توانید مثلا یکی از آهنگ های آلبوم خود را برای یک تماس گیرنده خاص تنظیم کنید.

 *7با این دستور شما می توانید تمامی تنظیمات ذخیره شده برای یک تماس گیرنده را حذف کنید.

 *8با این دستور شما می توانید تنظیمات یک آهنگ انتخابی برای یک تماس گیرنده را حذف کنید.

 *9با این دستور شما می توانید آهنگ مشخصی را خریداری کرده و به آلبوم اضافه نمایید، اما لزوما از آن بر روی فهرست پخش پیش فرض استفاده نمی کنید.

2. از طریق استفاده از کدهای دستوری (USSD)

شما می توانید بخشی از عملیات متفاوت آهنگ پیشواز را با استفاده از کدهای دستوری انجام دهید. برای دیدن منوی اصلی آهنگ پیشواز ، #777* را از خط ایرانسل خود شماره گیری کنید و سپس یکی از گزینه های منو را انتخاب کنید.

شما همچنین می توانید مستقیما کدهای زیر را شماره گیری کنید.

عملیات

کد دستوری

انتخاب حالت پخش تک آهنگی 1*1*777*# انتخاب حالت پخش چند آهنگی #2*1*777* مشاهده آلبوم #2*777* مشاهده فهرست پخش پیش فرض #3*777* خرید #کد آهنگ*4*777* حذف #کد آهنگ*5*777* جایگزینی #کد آهنگ جایگزین*کد آهنگ موجود*6*777* جستجو #کد آهنگ*7*777* غیرفعال سازی موقت #2*8*777* فعال سازی مجدد #1*8*777*
/ 0 نظر / 24 بازدید