عنایت خدا و رسول خدا به غدیــــــر

این عنایت و توجه خاص را رسول خدا (ص ) نیز داشت،آن حضرت در آن سال ،گروههاى مختلف مردم را به حج فراخواند و مردم،دسته دسته به او پیوستند و پیامبر اکرم (ص ) مى دانست که در پایاناین سفر،آن خبر بزرگرا به آنان خواهد داد؛ خبرى که قوام بخش بناى مکتب و مایه سرورى امت اسلام برامتهاى دیگر و سیطره حکومت اسلام بین خاورو باخترمى شد،اگر به مصالح امت مى اندیشیدند وراه روشن هدایت را مى دیدند و مى پذیرفتند (1)
به خاطرهمین هدف بود که امامان (ع ) پیوسته یادآوراین واقعه بودند وبراى اثبات امامت امیرالمؤمنین (ع ) به آن احتجاج واستدلال مى کردند.خود حضرت امیر (ع ) نیزدرطول حیاتش به آن استدلال مى کرد ودراجتماعات و جلساتى که مردم دورهم بودند،از کسانى که در صحنه غدیر حضور داشتند مى خواست که آن را بازگو کنند و شهادت دهند.همه اینها به این جهت بود که داستان غدیر،على رغم گذشت دورانها و سالها،همچنان تر و تازه و شاداب بماند
ازاین رو به پیروان خود دستور مى دادند که روز غدیرراعید گرفته،دور هم جمع شوند،به یکدیگرتبریک وشادباش گویند،تا آن حادثه بزرگ یاد شود (که اشاراتى به این مساله خواهدآمد(


درروزغدیر،شیعیان در کنارمرقد مقدس علوى،اجتماع شکوه مندى دارند که بزرگان قبایل و چهره هاى برجسته شهرهاى دور و نزدیک براى گرامیداشت این خاطره گرامى جمع مى شوند و به نقل از پیشوایان دین،زیارت بلندى را روایت و تکرار مى کنند که متضمن دلائل امامت و حجتهاى استوارى از قرآن و حدیث در اثبات خلافت و به ویژه حدیث غدیراست.هر یک از آن هزاران نفر را مى بینى که با شادى و مسرت،الفاظ آن را بر زبان جارى مى سازد و خدا را سپاس مى گوید که او را براین راه روشن ولایت،رهنمون شده است و خودرا راوى آن فضیلت واثبات کننده آن مى بیند که به مفاد آن حدیث،ایمان دارد.کسانى هم که توفیق حضور درآن گردهمایى مقدس راندارند،درشهرهاى دوردست،هرجا هستندآن زیارت را تلاوت کرده و از همانجا به قبر شریف مولى اشاره مى کنند.
روزغدیر،برنامه هایى از قبیل روزه،نماز و دعا دارد که همه،احیاگر یاد آنند و شیعیان درشهرهاى کوچک و بزرگ و دور و نزدیک و روستاها و آبادی ها به آن مى پردازند. میلیونهانفر شیعه که به یک سوم یا یک دوم مسلمانان تخمین زده مى شوند، راوى این حدیث ومعتقد به آنند و آن را دین و آیین خویش قرار داده اند.
و اما کتب حدیث،تفسیر،تاریخ و کلام شیعه،برهرکدام که دست بگذارى،مى بینى که دراثبات داستان غدیرواستدلال به مفهوم حدیث غدیر،استوار و پرمطلب است،چه کتبى که احادیث را با سلسله سند تا به حضرت رسول (ص ) نقل کرده ،چه آن ها که به خاطر اتفاقى بودن حدیث میان همه فرقه هاى اسلامى،سند را نیاورده و احادیث را به صورت مرسل،نقل کرده است .
فکر نمى کنم که اهل سنت،دراثبات این حدیث و پذیرش صحت آن و گرایش به مفادآن و صحیح شمردن احادیث غدیر و ادعاى تواتر آن،خیلى کمتر و عقب تر از شیعیان باشند!البته به جزعده اى که بیراهه رفته اند وتعصب کورکورانه،آنان رابه گفتاربى پایه واداشته است.آنان تنها خودشان راعالم واندیشمند میپندارند.وگرنه، محققان برجسته وآگاه و خبره هیچ شکى دراعتبارسلسله سند حدیث غدیر ندارند و سندآن را به صورت تواتر به صحابه و تابعین مى رسانند (2)

پی نوشتها:

1- حدیثهاى متعددى به این مضمون از رسول خدا (ص ) روایت شده است که : اگرعلى (ع )رابه امارت وپیشوایى بپذیرید -که فکرنمى کنم چنین کنید!او راهدایت گرى هدایت شده خواهید یافت که شما را به راه راست،رهنمون مى گردد.(علامه امینى متن حدیثهاونشانی هاى آنها راازکتب:مسند احمد،تاریخ خطیب بغدادى،حلیة الاولیاءابونعیم،کنزالعمال هندى،مناقب خطیب خوارزمى البدایة والنهایة ابن کثیر نقلکرده است(
2-علامه در اینجا به نقل دهها و صدهانفرازصحابه،تابعین و راویانى که حدیث غدیر را نقل کرده و آن را صحیح دانستهاند، پرداخته است.

منبع:کتاب عید غدیر دراسلام

/ 0 نظر / 18 بازدید