معرفی کتاب بیان من کنت مولاه!

niniweblog.comniniweblog.com

محسن بن حسین خزاعى (نیشابورى ) م قرن 5ق .
الفهرست (منتخب الدین ) ص 102ش 360
أمل الامل ج 2ص 228ش 685
جامع الرواة ج 2ص 42
ریاض العلماء ج 5ص 9
تعلیقة أمل الامل ش 685
مستدرک الوسائل ح 3ص 488
روضات الجنات ج 6ص 78
تنقیح المقال ج 3ص 54ش 10191
طبقات أعلام الشیعة (قرن پنجم ) ص 147
الذریعة ج 13ص 184ش 654
أعیان الشیعة ج 9ص 47
معجم رجال الحدیث ج 14ص 195ش 9887

نکات قابل توجه :
1- نام این کتاب درالذریعه است,با اینکه ازالفهرست(منتجب الدین)نقل نموده ,ودرالفهرست نام را آورده است و بقیه موارد نیز از همین مأخذ وبا همین نام نقل نموده اند.


2- شیخ منتجب الدین درکتاب یادشده,کتابهاى مؤلف را با سند خود از او نقل نموده است که در نتیجه یکى ازکتبش همین کتاب است .

منبع:کتاب غدیردرآیینه کتاب،تالیف محمد انصاری

/ 0 نظر / 15 بازدید