چرامردم باوجودتاکیدات پیامبربرخلافت امیرمومنان آنرانپذیرفتند؟

 
حالات انسان همیشه یکسان نیست ودرطول زندگى انسان فرازونشیب هاى بسیارى مى تواند پیش آید وتحت اوضاع حاکم قرارگیرد.فقط شمارى ازانسان ها هستند که مانند کوه استوارندوهیچ گاه تحت تأثیرقرارنمى گیرند;البتّه این گونه افراد بسیاراندک هستند.صحابه پیامبر نیزازنظرایمان یکسان نبودند.

بعضى از آن ها مصداق آیه شریفه «و من الناس من یشترى نفسه ابتغاء مرضاة الله;[1] بعضى مردانند که از جان خود در راه رضاى خدا در گذرند»و بعضى مصداق «واذا رأوا تجارة او لهواً انفضوا الیها و ترکوک قائماً;[2] و این مردم چون تجارتى یا لهو و لعب وبازیچه اى ببینند،بدان شتابند و تو را درنماز تنها گذارند»
تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com
عدّه اى ازصحابه،سختى هاى جنگ تبوک و یوم العسرة راتحمّل کردند و در جنگ بدرافتخار آفریدند.عدّه اى هم درجنگ اُحد گریختند و پیامبر را میان دشمنان تنها گذاشتند و به قول بخارى درصحیح فقط 12 نفربا حضرت باقى ماندند که در رأس آن ها امام على(علیه السلام) بود: «و لم یبق مع النبى(صلى الله علیه وآله) غیراثنى عشررجلاً».[3]درجنگ اُحد هزارنفرازمدینه عازم شدند.البتّه دربین راه،سیصد نفرازآن ها برگشتند وهفتصد نفربا رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) در جنگ اُحد شرکت کردند ودراثرفشارنظامى،اکثر قریب به اتّفاق مسلمانان عقب نشینى کردند و پراکنده شدند،وجزافرادى انگشت شمار درکنارپیامبر باقى نماندند که به قول بخارى، تعداد یاران فداکار پیامبر بیش از 12 نفر نبود.
 
تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com
همچنان درنماز جمعه نیزحضرت راتنها گذاشتند ودنبال لهو و لعب وتجارت رفتند.دراین جانیزافرادى که پیامبراکرم راهمراهى کردند،بیش از12 نفر نبودند.بخارى درصحیحش این جریان راچنین نقل کرده است:«اقبلت عبر یوم الجمعه و نحن مع النبى(صلى الله علیه وآله) فثار الناس الاّ اثناعشر رجلاً فانزل الله و اذا رأوا تجارة أو لهواً انقصّوا الیها».[4] راوى مى گوید:کاروان تجارتى روز جمعه وارد مدینه شد.ما با پیامبر بودیم.مردم وقتى متوجّه کاروان شدند،نماز را رها کرده،پیامبر(صلى الله علیه وآله) را تنها گذاشتند وفقط 12 نفر باقى ماندند. دراین حال آیه نازل شد:و چون داد و ستد یا سرگرمى ببینند،به سوى آن روى آورشوند و تو را درحالى که ایستاده اى، ترک مى کنند.
تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com

درجاهاى دیگرنیز درحیات رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) با وى مخالفت کرده اند;مانند جریان پیوستن به جیش اسامه که پیامبر(صلى الله علیه وآله)برپیوستن افرادبه لشکراسامه اصرارداشت;ولى برخى مخالفت میکردندوهمچنین درآستانه عروج ملکوتى پیامبر(صلى الله علیه وآله)درحالى که دربستر بیمارى به سر مى برد،در حضور همگان قلم و دوات طلبید و فرمود:من * چیزى بنویسم که هرگز به گمراهى نگرایید.عمرازمیان حاضران برخاست وازفراهم آوردن قلم ودوات ونوشتن مسأله موردنظرپیامبر(صلى الله علیه وآله)جلوگیرى کرد.هنگامى که حاضران به اواعتراض کردند،اوگفت:حسبنا کتاب الله و افزود که أنّ الرجل لیهجر![5]
تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com
بنابراین همان گونه که درجنگ اُحد و موارد دیگر با پیامبر(صلى الله علیه وآله) مخالفت کردند وحضرت را تنها گذاشتند درحالى که مقام پیامبر بالاتراز حضرت على(علیه السلام) بود،همان گونه با امام على(علیه السلام) مخالفت کردند و او را تنها گذاشتند.نه تنها مخالفت کردند،بلکه ستم هاى بسیارى رادرحقّ حضرت و اولاد وى نسل به نسل روا داشتند.

تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com
پی نوشت ها :

1. بقره، 207.
2. جمعه، 11.
3. صحیح بخارى، کتاب تفسیر،تفسیر سوره آل عمران، باب قوله «و الرسول یدعوکم فى اخواکم».
4. تفسیر سوره جمعه باب قوله «و اذا رأوا تجارة او لهواً».
5. صحیح، بخارى،باب مرض النبى(صلى الله علیه وآله).
تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com
/ 0 نظر / 14 بازدید